Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з вивезення побутових відходів

Дата: 01.04.2019 08:30
Кількість переглядів: 3216

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення побутових відходів
м. Кременець                                                                                             «01» квітня 2019 р.
 

Комунальне підприємство Кременецької міської ради «Міськводгосп», в особі директора Волянюка Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого сесією Кременецької міської ради, (далі - виконавець), з однієї сторони, і Споживачі послуг з вивезення твердих побутових відходів

 (далі -  споживач),  з  другої   сторони,  уклали  цей договір про нижченаведене
 

Предмет договору

     1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком  надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (збирання, зберігання та  перевезення), а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах,  передбачених  цим  договором  (далі  -  послуги) на підставі рішення сесії Кременецької міської ради та відповідно до схеми санітарного очищення м. Кременець.

 

Перелік послуг

     2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення твердих побутових відходів, що включають їх збирання, зберігання та перевезення.

     3. Послуги з вивезення твердих побутових відходів надаються за контейнерою схемою.                                                                                             

     4.  Для  вивезення  твердих  побутових відходів  за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери, місткістю 1,1 куб. метрів, що належать виконавцю.

     Виконавець вивозить тверді побутові відходи за контейнерною  схемою  з 07:00 до 16:15 години.
     5. Для  вивезення  твердих побутових відходів балансоутримувач відводить спеціальний майданчик з твердим покриттям.

     6. Завантаження відходів здійснюється виконавцем.

     7. Тип   та   кількість  спеціально  обладнаних  транспортних   засобів,   необхідних   для  перевезення  відходів, визначаються виконавцем.

 

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

     10. Обсяг   надання   послуг   розраховується  виконавцем  на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Кременецької міської ради № 173 від 18.05.2016.

     11. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється за тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Кременецької міської ради № 1044 від 18.04.2018.

 

Оплата послуг

     12. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

     13. Споживач здійснює оплату за спожиті послуги щомісячно, не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.

Дієздатні особи, як проживають та/або зареєстровані у житлі споживача, користуються правами споживача та несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями з оплати послуг.

     14. Послуги оплачуються готівкою або в безготівковій формі на розрахунковий рахунок виконавця, зазначений у реквізитах до даного договору.

     15. Плата вноситься на розрахунковий рахунок: 26002300296470 в ТВБВ № 10019/041 Філії – Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 338545 код ЄДРПОУ 32291616.  

     16. У  разі потреби виконавець здійснює у двох денний термін перерахунок  вартості  фактично  наданих  послуг  за період не більше одного місяця до дати звернення за таким перерахунком та повідомляє споживачеві про його результати.

     Про зміни у складі зареєстрованих чи проживаючих осіб тощо Споживач зобов’язаний повідомити Виконавця у 10-денний термін з дня настання таки обставин, надавши підтверджуючі документи.

     17. У разі зміни вартості послуги, не пов’язаної зі зміною тарифу чи норм утворення відходів, її виконавець повідомляє про це споживачеві не пізніше ніж за 30 днів із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

     У разі зміни у встановленому порядку тарифів чи норм утворення відходів, сторони погоджують, що такі тарифи чи норми застосовуються для оплати послуг без укладення додаткових угод, з дати визначеної у відповідному акті органу місцевого самоврядування, при цьому виконавець зобов’язаний інформувати споживача про такі зміни через засоби масової інформації та/або мережі Інтернет, відповідно до чинного законодавства.

     18. Наявність пільг, передбачених законодавчими  актами, підтверджується відповідними посвідченнями,  довідками та встановлюється із дня звернення.

                   Права та обов'язки споживача

     19. Споживач має право на:

     1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з  вивезення  відходів,  зокрема  про  їх вартість,  загальну суму місячної плати,  структуру тарифів,  норми надання послуг і графік вивезення відходів;

     2) відшкодування   у   повному   обсязі  збитків,  заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання  послуг  не  в  повному обсязі;

     3) усунення   виконавцем   недоліків   у   наданні  послуг  у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

     4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

     5) внесення за погодженням з виконавцем у цей  договір  змін, що впливають на розмір плати за послуги;

     6) зменшення  розміру  плати  за  послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

     7) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності споживача  та/або  членів  сім'ї  на  підставі  письмової  заяви і документа,  що підтверджує його  відсутність  -  довідка  з  місця тимчасового проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

     20. Споживач зобов'язується:

     1) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому послуги з вивезення відходів;

     2) сприяти  виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

     3) визначати разом з   виконавцем   місця    розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

     4) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

     5) забезпечити  належне  збирання  та  зберігання   відходів, установлення  необхідної  кількості  контейнерів  для завантаження відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення;  утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

     6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів;

     7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

Права та обов'язки виконавця

     21. Виконавець має право вимагати від споживача:

     1)   обладнати   контейнерні   майданчики   та  забезпечувати утримання  у  належному  санітарно-технічному  стані  контейнерів, контейнерних   майданчиків  та  вигрібних  ям,  що  перебувають  у
власності споживача;

     2) своєчасно  збирати  та  належним  чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з  метою запобігання їх переповненню;

     3) забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

     22. Виконавець зобов'язується:

     1) надавати  послуги  відповідно  до  вимог законодавства про відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з вивезення  побутових  відходів,  затверджених  Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

     2) погодити із  споживачем  та балансоутримувачем місця  розташування  контейнерних майданчиків,   визначити  їх  кількість,  необхідну  для  збирання побутових,   великогабаритних  і  ремонтних  відходів,  перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

     3)   обладнати   контейнерні   майданчики   та  забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному  стані  контейнерів  та контейнерних   майданчиків  у  разі  перебування  їх  у  власності виконавця;

     4)  збирати  і  перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

     5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на   контейнерному   майданчику   через    недотримання    графіка перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання побутових
відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

     6) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

     7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи  на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

     8) усувати  факти  порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій,  які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

     9) прибувати  протягом  трьох  годин  на  виклик  споживача і усувати протягом 24  годин  недоліки.  У  разі  коли  недоліки  не усунено протягом трьох  робочих  днів,  проводити  відповідний перерахунок розміру плати;

     10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього  договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

     11) зменшувати розмір плати за  послуги  в  разі  тимчасової відсутності  споживача  та/або  членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність - довідка   з   місця  тимчасового  проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

     Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін  за невиконання умов договору

     23. Споживач  несе  відповідальність  згідно із законом і цим договором за:
     1) несвоєчасне внесення плати за послуги;
     2) невиконання  зобов'язань,  визначених  цим   договором   і законом.
     24. Виконавець несе відповідальність за:
     1) ненадання  або  надання  не  в  повному обсязі послуг,  що призвело до заподіяння збитків майну споживача,  шкоди його  життю чи здоров'ю;
     2) невиконання   зобов'язань,   визначених  цим  договором  і законом.
 

Розв'язання спорів

     25. Спори за договором  між  сторонами  розв'язуються  шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

     Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

     26. У разі ненадання або надання послуг не в повному  обсязі, зниження  їх  якості  споживач викликає представника виконавця для складення  акта-претензії,  в  якому  зазначаються  строки,  види порушення кількісних і якісних показників тощо.

     Представник виконавця  зобов'язаний прибути протягом двох робочих днів.

     27. Акт-претензія  складається  споживачем  та  представником виконавця і скріплюється їх підписом.

     У разі неприбуття представника виконавця у дводенний строк або  його  відмови  від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа  будинкового, вуличного,   квартального   чи   іншого   органу   самоорганізації населення.

     28. Акт-претензія подається виконавцеві,  який протягом трьох робочих  днів  вирішує  питання  про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

 

Форс-мажорні обставини

     29. Сторони   звільняються   від   відповідальності   за  цим договором у разі  настання  непереборної  сили  (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно  до  умов  цього договору.

Не вважається порушенням умов даного договору порушення виконавцем графіка надання послуг з причин, що не залежать від нього, зокрема: неналежної роботи дорожніх чи інших служб, які унеможливили доступ до контейнерних майданчиків чи домоволодінь за безконтейнерною системою вивезення твердих побутових відходів, технічних поломок спеціального транспорту, за умови налагодження вивезення відходів після усунення таких причин.

 

Строк дії цього договору

  30. Договір діє  з  01.04.2019  до 31.03.2020  і  набирає чинності з дня його укладення.
 

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

     31. Зміна  умов  договору  проводиться  у  письмовій формі за взаємною згодою сторін, з урахуванням положень пункту 17 даного договору.

     У разі коли не досягнуто такої згоди,  спір  розв'язується  у судовому порядку.

     32. Договір вважається таким,  що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його  дії  одна  із  сторін  не  заявила  про відмову від договору або про його перегляд.

     33. Дія договору припиняється у разі, коли:

     закінчився строк, на який його укладено;

     припинено  відповідний  договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

     Договір припиняється також  в  інших  випадках,  передбачених законом.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь