Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Положення про Центр надання адміністративних послуг м.Кременець

Положення

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Відділ «Центр надання адміністративних послуг» (далі – Центр, ЦНАП) утворено як структурний підрозділ Кременецької міської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єкти звернень).

         1.2. Відділ ЦНАП підконтрольний та підзвітний Кременецькій міській раді.

         1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Кременецькою міською радою (далі – міською радою) відповідно до норм чинного законодавства.

         1.4. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Кременецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

         1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням Кременецької міської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи Кременецької міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади).

         1.6. Надання адміністративних послуг посадовими особами, виконавчими органами та структурними підрозділами Кременецької міської ради здійснюється виключно через відділ «Центр надання адміністративних послуг».

         1.7. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені чинним законодавством дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

         1.8. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється проводити консультації з питань надання таких послуг поза межами центру надання адміністративних послуг.

         1.9. У Центрі надання адміністративних послуг послуги надаються адміністратором Центру, у тому числі шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. У виняткових випадках (якщо послуги у Центрі надання адміністративних послуг не можуть бути надані адміністратором або таке їх надання є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів) окремі адміністративні послуги можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг» посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг на підставі узгоджених рішень з Кременецькою міською радою.

         1.10. Центр надання адміністративних послуг має власні найменування та може мати символіку. Окремо від найменування та символіки Центр має право використовувати позначення "Центр Дії".

Розділ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

         2.1. Основними завданнями Центру є:

- організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

- використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

         2.2. Відділ ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг адміністратором, а також шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

         2.3. У Центрі може здійснюватися прийом звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням Кременецької міської ради.

         Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов) працюють представники суб’єктів надання комунальних послуг – електро-, газо-, водопостачання й водовідведення.

         2.4. У приміщенні ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

Розділ 3. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП

         3.1. Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

         3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

         3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

         3.4. Взаємодіє з іншими суб’єктами надання адміністративних послуг в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

         3.5. Посадові особи Центру мають право:

         1) безоплатно отримувати в порядку, встановленому законодавством, від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

         2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

         3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

         4) у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюється з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування;

         5) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги, у порядку і в межах, встановлених законом;

         6) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру;

         7) брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах, які проводяться в разі розгляду на них питань, що входять до компетенції роботи ЦНАП.

 

Розділ 4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

         4.1. Штатний розпис затверджується розпорядженням міського голови. Штатна структура  відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням ради.

         4.2. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в міській раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені робочі місця адміністраторів, а також мобільне робоче місце для адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням міської ради.

         4.3. Центр очолює начальник відділу ЦНАП Кременецької міської ради, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності, а також обов’язки адміністратора.

         4.4. Відділ ЦНАП Кременецької міської ради утворюється із начальника відділу, адміністраторів та спеціалістів.

         4.5. Начальник відділу, адміністратори та інші працівники ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

         4.6. Посадова інструкція затверджуються міським головою відповідно до розподілу обов’язків.

 

Розділ 5. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦНАП

         5.1. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ ЦНАП:

- здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

- організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- на начальника відділу ЦНАП покладаються обов’язки адміністратора, який повинен діяти в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на нього;

- організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів, відповідає за своєчасність та повноту наповнення інформації про діяльність ЦНАП на офіційному сайті Кременецької міської ради;

- організовує роботу відділу ЦНАП з віддаленими робочими місцями (далі - ВРМ);

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

- сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників відділу ЦНАП;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАП;

- представляє ЦНАП при взаємодії з іншими громадами, а також іншими суб’єктами надання адміністративних послуг;

- бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

Розділ 6. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

         6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі ЦНАП звертається до адміністратора.

         Адміністратор – це посадова особа Кременецької міської ради, яка надає адміністративні послуги та організовує їх надання шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру надання адміністративних послуг.»;

         6.2. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

- надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

         6.3. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

- отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

- від імені виконавчого комітету Кременецької міської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

         6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

         6.5. При створені віддалених робочих місць для роботи адміністраторів дотримуються вимоги організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).

         6.6. За рішенням Кременецької міської ради окремі функції адміністратора, пов’язані з наданням адміністративних послуг, отриманням заяви та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг можуть здійснюватися старостою.

         6.7. За рішенням Кременецької міської ради у відділі ЦНАП також може здійснюватися:

- прийняття звітів, декларацій, скарг;

- надання консультацій;

-прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- довідок.

         6.8. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через ЦНАП.

         У віддалених робочих місцях адміністраторів Центру час прийому субєктів звернень визначається Кременецькою міською радою.

         За рішенням Кременецької міської ради у відділі ЦНАП час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

         6.9. У приміщенні ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів Кременецької міської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

         6.10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

         6.11. За наявності укладеного договору між Кременецькою міською радою та радою іншої громади, договорів щодо обслуговування жителів однієї громади у відділі «Центр надання адміністративних послуг»,  створеному радою іншої громади.

 

 

Секретар ради                                                                                       Ігор ОСТАПЧУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь