Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Істотні умови контракту з Твердохліб А. Ю., яка визнана переможцем конкурсного відбору на посаду директора Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради

Дата: 03.11.2021 16:59
Кількість переглядів: 440

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТВЕРДОХЛІБ Аліна Юріївна здійснює керівництво Центром культури і дозвілля Кременецької міської ради на підставі та умовах, визначених укладених в Контракті, у відповідності до чинного Законодавства України, наказів Міністерства культури України та Статуту Закладу.

1.2. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Директором Закладу та відділом культури і туризму Кременецької міської ради.

1.3. Директор є уповноваженим представником Закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків Закладу, передбачених актами законодавства, Статутом Закладу, іншими нормативними документами.

1.4. Директор підзвітний Кременецькій міській раді, виконавчому комітету, міському голові та відділу культури і туризму Кременецької міської ради в межах, встановлених законодавством, Статутом Закладу та цим Контрактом.

1.5. У ході виконання покладених на Директора Закладу обов'язків та повноважень, реалізації ним своїх прав, він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Кременецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), наказами відділу культури і туризму прийнятими у межах повноважень, іншими нормативно-правовими актами з питань організації основних напрямків діяльності Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради та Статутом Закладу.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Директор здійснює керівництво закладом культури, організовує його господарську, виробничу, соціально - побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.

2.2 Директор зобов'язаний:

2.2.1. Дотримуватись положень чинного законодавства України;

2.2.2. Дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п'ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

2.2.3. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, визначених чинним законодавством;

2.2.4. Своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам закладу культури;

2.2.5 Забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місце бюджету;

2.2.6. Забезпечувати складання в установленому порядку кошторису доходів і видатків/планів використання бюджетних коштів та подавати його на затвердження (погодження) відділу культури і туризму Кременецької міської ради;

2.2.7. Подавати в установленому порядку органу управління закладу культури уповноваженому ним органу, з яким укладено цей контракт, квартальну та річну фінансову звітність Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради;

2.2.8. Вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

2.2.9. Дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджеті правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;

2.2.10. Забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;

2.2.11. Спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

2.2.12. Дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;

2.2.13 Виконувати вимоги, надані органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом в межах своєї компетенції;

2.2.14. У разі припинення трудових відносин з органом управління закладу культури або уповноваженим ним органом передати справи новопризначеному керівнику або особі, як виконує обов'язки керівника на підставі акта приймання – передачі;

2.2.15. Не пізніше 25 грудня кожного календарного року складати в установленому порядку та погоджувати з відділом культури і туризму штатний розпис Закладу, згідно із структурою Закладу, затвердженою рішенням сесії Кременецької міської ради, та графік щорічної відпустки;

2.2.16. Контролювати стан виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Закладу.

 

2.3. Відділ культури і туризму Кременецької міської ради зобов'язаний:

2.3.1. Надавати інформацію, що не є конфіденційною, на відповідний запит Директора Закладу;

2.3.2. Здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження майна Закладу;

2.3.3. Сприяти зміцненню матеріально - технічної бази Закладу;

2.3.4. Надавати належну і в достатньому обсязі допомогу з юридичних, економічних і бухгалтерських питань у межах здійснення Директором Закладу його повноважень;

2.3.5 Інформувати про галузеву науково - технічну політику, нормативно - правові акти з питань фінансово - економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;

2.3.6. Дотримуватись умов даного контракту;

2.3.7. Організовувати та здійснювати фінансовий контроль за діяльністю Центру культури і дозвілля кременецької міської ради;

2.3.8. Здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;

2.3.9. Організовувати та здійснювати контроль за виконанням обов'язків Директора діючим законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.

 

2.4. Директор має право:

 

2.4.1. Діяти від імені Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради, представляти його у відносинах з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності;

2.4.2. Укладати угоди (договори) відповідно до вимог чинного законодавства;

2.4.3. Відкривати рахунки у відділеннях установ банків;

2.4.4. Наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним трудовим законодавством України, Статутом Закладу, Колективним договором Закладу за погодженням з відділом культури і туризму;

2.4.5. Накладати на працівників Закладу дисциплінарні стягнення, застосовувати щодо них заохочення у межах чинного законодавства;

2.4.6. У межах своєї компетенції надавати вказівки, доручення та видавати накази по Закладу, обов'язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками.

2.4.7. Вживати вичерпних заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Закладу.

 

2.5. Відділ культури і туризму Кременецької міської ради має право:

 

2.5.1. Делегувати Директорові окремі свої повноваження з питань, пов'язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;

2.5.2. Здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Директором умов цього контракту;

2.5.3. Вимагати від Директора достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків щодо управління закладом культури та розпорядження його майном;

2.5.4. Проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Директора щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;

2.5.5. Організовувати проведення службового розслідування на підставі наказу начальника відділу культури і туризму.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Директору Центру культури і дозвілля Кременецької міської ради нараховується заробітна плата за рахунок коштів місцевого бюджету у межах фонду оплати праці, виходячи з установлених керівнику розмірів сум:

а)        посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, згідно Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників культури відповідно до чинного законодавства України;

б)        нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором Закладу;

в)        при умові виконання обов'язків зазначених у цьому Контракті відділ культури і туризму Кременецької міської ради додатково встановлює винагороду за повне виконання договірних зобов'язань;

г)        у разі погіршення показників роботи Закладу, невиконання умов Контракту, погіршення стану трудової дисципліни, притягнення до дисциплінарної відповідальності, допущення нещасного випадку в Закладі зі смертельним наслідком - премія Директору Закладу не нараховується.

3.2. Розмір посадового окладу згідно єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників культури Директора Закладу може бути переглянутий у зв'язку зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств і відомств, інших підзаконних нормативно - правових актів;

3.3. Питання службових відряджень Директор Закладу погоджує з начальником відділу культури і туризму Кременецької міської ради;

3.4. Директору Закладу виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу одночасно з наданням щорічної основної відпустки відповідно до чинного Колективного договору Закладу та додатків до нього;

3.5. Директору Закладу надається щорічна основна оплачувана відпустка, тривалістю 24 календарні дні на рік (або пропорційно фактично відпрацьованому ним часу згідно з чинним трудовим законодавством України), також може бути надана щорічна додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором Закладу;

3.6. Дату основної щорічної відпустки, а також її строки Директор Закладу погоджує особисто з начальником відділу культури і туризму Кременецької міської ради.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом;

4.2. Директор несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов'язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно - правовими актами;

4.3. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

 

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

5.1. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод;

5.2. Цей контракт припиняється:

5.2.1. Після закінчення терміну дії контракту;

5.2.2. За згодою сторін;

5.2.3. З ініціативи відділу культури і туризму Кременецької міської ради до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України;

5.2.4. Контракт може бути розірваний:

- у разі систематичного невиконання Директором без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

- у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

- у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства;

- у разі невиконання обов'язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

- у разі невиконання Закладом зобов'язань перед бюджетом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів;

- у разі недотримання Директором трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

- у разі систематичного порушення відділом культури і туризму Кременецької міської ради своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Директора, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;

- у разі хвороби або інвалідності Директора, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.3. У разі дострокового припинення Контракту з причин, незалежних від Директора Закладу, йому виплачується одноразова вихідна допомога у розмірі та порядку, встановленому чинним законодавством України;

5.4. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань, передбачених Контрактом, він може бути достроково розірваний, з попередженням відповідної Сторони, не пізніше як за два тижні;

5.5. Цей Контракт не може бути пролонгований після закінчення строку його дії;

5.6. У разі звільнення Директор Закладу зобов'язаний передати печатку та інші документи Закладу у встановленому законом порядку;

5.7. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

 

6. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

6.1. Контракт набуває чинності з «03» листопада 2021 року та діє протягом п'яти років: з «03» листопада 2021 року по «02» листопада 2026 року.

6.2. Особливі умови:

6.2.1 Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності умов цього Контракту, окрім випадків, коли Сторони посилаються на умови Контракту в ході захисту своїх інтересів у суді та інших випадків, передбачених чинним законодавством України;

6.2.2. Про умови Контракту інформуються працівники Закладу у зв'язку з необхідністю виконання умов Контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається нарахуваннями розміру оплати праці Директора Закладу);

6.2.3. Конфіденційність не поширюється на умови Контракту, доступ до яких врегульований чинним законодавством України.

6.3. Директор Закладу, який звільняється, в день звільнення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей Закладу, наявних документів, справ і подає відповідні матеріали за підсумками інвентаризації відділу культури і туризму;

6.4. У випадку відсутності в Закладі особи, на яку, в разі звільнення Директора Закладу, можливо тимчасово покласти виконання обов'язків Директора Закладу, начальник відділу культури і туризму визначає працівника, якому передає на відповідальне зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та укладеного Договору про відповідальне строкове зберігання, матеріальні цінності Закладу, наявні документи та справи.

6.5. До передачі у встановленому порядку на строкове відповідальне зберігання матеріальних цінностей Закладу, наявних документів та справ іншій особі, Директор Закладу, який звільняється, залишається основною матеріально відповідальною особою Закладу;

6.6. Умови цього Контракту можуть бути змінені виключно за згодою Сторін у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод (у двох примірниках), які стають невід'ємною частиною Контракту та мають однакову юридичну силу.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь