Кременецька міська громада
Тернопільська область, Кременецький район

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Кременецька опорна лікарня» Кременецької міської ради

Дата: 23.09.2022 15:33
Кількість переглядів: 1744

Фото без опису

 

Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення Кременецької міської ради від 11 серпня 2022 року №3920 «Про дострокове розірвання контракту з директором Комунального некомерційного підприємства «Кременецька опорна лікарня» Кременецької міської ради», розпорядження Кременецького міського голови  від 02 вересня 2022 року № 166-ОД оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Кременецька опорна лікарня» Кременецької міської ради.

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Кременецька опорна лікарня» Кременецької міської ради.

Скорочене найменування закладу: КНП «Кременецька опорна лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: вул. Горбача, 1, м. Кременець Тернопільської області, 47004.

Мета діяльності закладу: забезпечення медичного обслуговування населення через надання медичних послуг, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Основні напрями діяльності закладу:

  1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом провадження медичної практики в порядку та обсязі, визначеному ліцензією відповідно до чинного законодавства України.
  2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного

управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної (спеціалізованої) стаціонарної медичної

допомоги, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі вторинної (спеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я

шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення медичних оглядів;
 • придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • залучення для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги підрядників;
 • підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • надання        платних        медичних         послуг        відповідно         до       чинного законодавства;
 • взяття та зберігання донорської крові;
 • робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково- практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • навчально-методична, науково-дослідницька робота;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного

процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства та інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

            Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл Власника, то Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

Статут закладу

Структура закладу

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу

Звіт форма 1-НС за І-ІІ квартал 2022 року

Звіт форма 20 за 2021 рік

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються з з 08.00 години 26 вересня 2022 року по 17.00 годину 18 жовтня 2022 року за адресою: вул. Шевченка, 67, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: вул. Шевченка, 67, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003, тел. 035 46 2 42 90 – приймальня Кременецької міської ради, 035 46 2 42 90 – голова конкурсної комісії Олександр МАРИНЮК, E-mail: officekremrada@ukr.net.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1. копію паспорта громадянина України;
  2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
  5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;
  7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
  8. довідку МВС про відсутність судимості;
  9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
  10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;
  11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 Порядку;
  12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Повинен знати:  Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Кваліфікаційні вимоги: Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки".

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління. У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління".

Стаж роботи на керівних посадах: не менше 3 роки.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку КНП «Кременецька опорна лікарня» на середньострокову перспективу (один рік) на основі потреб і можливостей громади, закладу охорони здоров’я і ринкової ситуації в країні, в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених контрактом директору нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, в розмірі посадового окладу, який забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків.»

Додатково директору може здійснюватись преміювання в межах фонду оплати праці за підсумками роботи:

 • один раз у квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства;
 • один раз на рік - у розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

При цьому у разі:

 • наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цієї постанови;
 • збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;
 • погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням);
 • незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану винагорода (премія) не нараховується.

Дата і місце проведення конкурсу: 24 жовтня 2022 року 10:00 година за адресою: вул. Шевченка, 67, м. Кременець, Тернопільська обл., 47003.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь